علامت: افزایش حملات هدفمند داعش و طالبان بر هزاره ها در یک سال گذشته