علامت: افزایش تهدید علیه سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی در کابل