علامت: اعلام جنگ دو فرمانده طالبان در بدخشان علیه طالبان