علامت: اعلام آمادگی شاه‌رخ خان با فلم سازان کانادایی