علامت: اعضای جمعیت اصلاح، حزب تحریر، خارجی و دموکرات‌‌ها جای در دانشگاه‌های افغانستان ندارند.