علامت: اعتراض دانشجویان هند در کابل یک سال از تحصیل ما به هدر رفت.