علامت: اعتراض دانش‌آموزان در پیوند به نسل کشی هزاره ها