علامت: اظهارات ضد و نقض طالبان در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه