علامت: اظهارات ضد و نقض طالبان در مورد بازشدن مکاتب دخترانه