علامت: اظهارات زلمی خلیل‌زاد در مورد سقوط افغانستان