علامت: اظهارات رٸیس جمهور ایران ترکیه و روسیه در مورد افغانستان