علامت: اظهارات تند عباس ستانکزی به سخنان شهباز شریف نخست وزیرپاکستان