علامت: استخدام ۱۲۶۰کارمند برای رسیدگی به پروند‌های مهاجرتی.