علامت: از 56 وکیل غنی پرسش به شش پرسش پاسخ داده شده است