علامت: ازدواج یک مرد با لباس سنتی افغانستان در کانادا