علامت: ازدواج یک دختر افغانستان با یک مرد کانادایی