علامت: ارسال نامه ی غیر معتبر به زنان برای تخلیه به کانادا