علامت: اختلاف شدید اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سفرمقام های طالبان