علامت: اختلاف‌های شدید بین اعضای شورای امنیت بر سر تمدید معافیت سفر طالبان