علامت: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت نیز در این نشست اشتراک کرد.