علامت: اجرای کامل عفو عمومی در افغانستان توسط نیروهای طالبان