علامت: ابراهیم رٸیسی داعش از سوریه به کشورهای شرق انتقال داده میشود.