علامت: آمینه محمد یک مقام طالب برایم گفت که از نگاه شریعت اسلامی صحبت با او غیر شرعی است