علامت: آمینه محمد معاون سازمان ملل در دیدار با طالبان از آنان خواست اجازه کار به زنان رابدهد