مؤلف: Robina Azizi

(یک تلاش قهرمانانه) وزارت خارجه کانادا از کارمندان که در روند تخلیه از افغانستان نقش داشتند؛ یادبود میکند

روند تخلیه، طالبان، کانادا، سفارت کانادا، نیروهای کانادایی، کارمندان محلی کانادا، لوحه یادبود، وزارت خارجه.

ترور یک نماینده زن پارلمان افغانستان – نمایندگان پارلمان کانادا نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان را به کانادا انتقال می دهد

پارلمان کانادا، پارلمان افغانستان، قتل عضوی پیشین پارلمان افغانستان، طالبان، اعضای پارلمان کانادا.